Ysgolion sy'n methu

Yng Nghymru, mae gan awdurdodau lleol nifer o gyfrifoldebau mewn perthynas ag ysgolion sy'n methu. Os bydd awdurdod lleol yn ystyried bod ysgol yn bodloni  unrhyw rai o'r amodau a geir ym Mhennod 1 Rhan 2 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 gall gyhoeddi hysbysiad rhybuddio. Os yw'r awdurdod lleol yn dal heb ei fodloni gyda'r camau y mae'r ysgol wedi eu cymryd (neu heb eu cymryd) gall ymarfer ei bwerau ymyrryd sy'n cynnwys:

  • galw ar y corff llywodraethu i sicrhau cyngor neu gydlafurio,
  • penodi llywodraethwyr ychwanegol,
  • diddymu'r corff llywodraethu a phenodi bwrdd gweithredol dros dro yn ei le,
  • gohirio hawl ysgol i gyllideb ddirprwyedig, a 
  • chyhoeddi cyfarwyddyd.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn