Rolau'r Corff Llywodraethu a'r pennaeth

Mae gan bob ysgol a gynhelir yng Nghymru gorff llywodraethu. Mae aelodaeth a gweithdrefnau'r corff llywodraethu'n cael eu pennu yn ôl 'Offeryn Llywodraethu' yr ysgol. Mae corff llywodraethu'n cynnwys nifer o wahanol gategorïau o lywodraethwr sydd wedi eu nodi yn Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005.

Caiff dau neu ragor o gyrff llywodraethu ffurfio ffederasiwn yn unol â Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014. Yn ogystal, gall ysgol a gynhelir ffurfio pwyllgor ar y cyd gydag un neu ragor o ysgolion eraill a gynhelir at bwrpas cydlafurio wrth ymarfer ei swyddogaethau yn unol â Rheoliadau Cydlafurio Rhwng Cyrff Addysg (Cymru) 2012.

Mae corff llywodraethu ysgol a gynhelir yn gyfrifol am ymddygiad yr ysgol. Wrth gyflawni ei swyddogaethau rhaid i'r corff llywodraethu hyrwyddo lles disgyblion yr ysgol, cydymffurfio ag offeryn llywodraeth a thelerau unrhyw weithred ymddiriedolaeth (os oes un) (gweler adran 21 o'r Education Act 2002).

Mae hi'n ofyniad statudol bod gan gorff llywodraethu gynllun datblygu ysgol yn unol â Rheoliadau Addysg (Cynlluniau Datblygu Ysgol) (Cymru) 2014. Bwriad cynllun datblygu ysgol yw helpu'r corff llywodraethu i ymarfer ei gyfrifoldeb mewn ffordd sy'n hyrwyddo safonau uchel cyflawniad addysgol.

Gellir cyferbynnu rôl y corff llywodraethu gyda rôl y pennaeth. Yn gyffredinol, y pennaeth sy'n gyfrifol am redeg yr ysgol o ddydd i ddydd. Mae rolau a chyfrifoldebau'r corff llywodraethu a'r pennaeth wedi eu nodi'n llawnach yn Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion (Cylch Gwaith) (Cymru) 2000. Mae'r Rheoliadau hynny'n darparu, ymysg materion eraill, bod rhaid i'r corff llywodraethu ymarfer ei swyddogaethau gyda golwg ar gyflawni rôl strategol ar y cyfan wrth redeg yr ysgol. Mae'r Rheoliadau'n darparu bod pennaeth yn gyfrifol am drefniadaeth fewnol, rheoli a chadw trefn ar yr ysgol, a gweithredu'r fframwaith strategol a sefydlwyd gan y corff llywodraethu.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn