Rôl yr awdurdod lleol

Mae gan awdurdodau lleol (awdurdodau addysg lleol yn flaenorol) nifer o rolau a chyfrifoldebau mewn perthynas â darparu addysg. Mae pwerau a dyletswyddau awdurdod lleol yn gyffredinol mewn rhai achosion ac yn benodol iawn mewn achosion eraill. Y pwerau cyffredinol pwysicaf yw'r rhai a ganlyn:

  • Rhaid i awdurdodau lleol gyfrannu tuag at ddatblygiad ysbrydol, moesol, meddyliol a chorfforol y gymuned drwy sicrhau bod addysg gynradd ac uwchradd effeithlon ar gael i fodloni anghenion y bobl yn eu hardal.
  • Rhaid i awdurdodau lleol sicrhau bod eu swyddogaethau addysgu a hyfforddi yn cael eu hymarfer gyda golwg ar hyrwyddo safonau uchel a hyrwyddo cyflawni potensial dysgu.
  • Rhaid i awdurdodau lleol hefyd sicrhau bod digon o ysgolion i ddarparu addysg gynradd ac uwchradd ar gael yn eu hardaloedd.
  • Mae awdurdodau lleol yn chwarae rhan allweddol yn cyllido ysgolion.

Mae'r rhan fwyaf o arian ysgolion yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru i'r awdurdodau lleol. Mae pob awdurdod lleol wedyn yn clustnodi'r arian hwnnw i ysgolion yn ei hardaloedd yn unol â'r School Standards and Framework Act 1998Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010 a gafodd eu gwneud dan y Ddeddf honno. Yn debyg i awdurdodau lleol Lloegr, rhaid iddynt rannu eu cyllideb yn gyllideb addysg heb fod mewn ysgol, cyllideb ysgolion a chyllideb ysgolion unigol. Rhaid i bob awdurdod lleol yng Nghymru ddyrannu ei gyllideb ysgolion unigol rhwng ei ysgolion yn ôl fformiwla a osodwyd yn y Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010 sy'n seiliedig ar niferoedd, oedran, anghenion disgyblion a materion eraill.

Mae awdurdodau lleol yn chwarae rhan yn llywodraethu ysgolion unigol ac yn penodi llywodraethwyr yn aelodau ar gorff llywodraethu'r ysgol.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn