trefniadaeth ysgolion

Ad-drefnu ysgolion

Mae'r gyfraith ar gynigion trefniadaeth ysgolion yng Nghymru bellach i'w chael yn Neddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (SOSWA 2013). Mae'r Ddeddf hon yn ailddatgan peth o'r gyfraith oedd wedi ei chynnwys yn flaenorol yn y School Standards and Framework Act 1998 ond gwnaed rhai newidiadau pwysig i'r drefn ddeddfwriaethol. Mae SOSWA 2013 yn darparu ar gyfer cyflwyno cod statudol i ddelio ag ymgynghori a threfniadau eraill, wedi ei fodelu ar arfer gorau. Mae'n darparu hefyd y bydd y broses o gau ysgol yn fyrrach ar gyfer ysgolion sydd â llai na 10 disgybl ar y gofrestr.

Mae'n dal yn wir fod angen cynigion trefniadaeth ysgol ar gyfer agor ysgol newydd, cau ysgol bresennol, newid categori ysgol neu wneud newid rheoleiddiedig. Mae'r cynigion yn cychwyn gyda chyfnod ymgynghori o 42 diwrnod wedi ei ddilyn gan gyhoeddiad ffurfiol y cynigion gan ddefnyddio rhybuddion statudol. Yn dilyn y rhybudd statudol bydd cyfnod gwrthwynebu ffurfiol o 28 diwrnod. Wedi hynny rhaid i'r cynigydd gyhoeddi adroddiad gwrthwynebiadau sy'n nodi'r gwrthwynebiadau ac ymatebion y cynigydd.

Yn gyffredinol mae penderfyniadau am gynigion (yn cynnwys apeliadau) yn digwydd ar lefel awdurdod lleol. Fodd bynnag, mae hyn yn amodol ar yr hawl a roddir i sefydliadau allweddol apelio i Weinidogion Cymru yn erbyn penderfyniad yr awdurdod lleol. Mae'r manylion ar gael yn SOSWA 2013 a'r cod statudol.   

 

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn