Gwasanaethau tân ac achub

Mae gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru yn cael eu darparu gan y tri awdurdod tân ac achub, sy’n cwmpasu Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru a De Cymru.  Eu swyddogaethau craidd yw hyrwyddo diogelwch tân, ymladd tân, ac ymateb i ddamweiniau traffig ar y ffyrdd ac argyfyngau eraill.  Mae Gweinidogion Cymru yn arfer y rhan fwyaf o’r pwerau gweithredol mewn perthynas â gwasanaethau tân ac achub.  Maent yn gosod y blaenoriaethau a’r amcanion ar gyfer awdurdodau tân ac achub ac yn cyhoeddi canllawiau ynghylch sut y mae’n rhaid iddynt weithredu’r swyddogaethau hynny.

Fire and Rescue Services Act 2004 (FRSA 2004) yw’r brif ddeddfwriaeth sy’n rheoli’r gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru. Mae’n gwneud darpariaeth o ran swyddogaethau a chyfansoddiad yr awdurdodau tân ac achub, cyflogaeth diffoddwyr tân a materion cysylltiedig eraill. Mae'r ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i wasanaethau tân ac achub wedi'i rhestru o dan 'ddeddfwriaeth allweddol'.

Yn gyffredinol, mae'r gyfraith o ran gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru wedi'i datganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol o rai cymalau cadw; mae pwnc Rhan 1 yr Health and Safety at Work etc. Act 1974 wedi'i gadw yn ôl. Mae hwn yn cynnwys prosesau rhagofalon tân, rhagofalon tân o ran petrolewm a gwirod petrolewm, a diogelwch tân ar longau a hofranlongau, mewn mwyngloddiau a gosodiadau ar y môr. Mae’r holl agweddau eraill ar ddiogelwch tân yng Nghymru, gan gynnwys rheoleiddio ac atal, o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.  

 

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn