Cyrff Gwasanaeth iechyd

Mae Rhan 2 o’r National Health Service (Wales) Act 2006 (NHSWA 2006) yn gwneud darpariaeth ynghylch ‘Cyrff Gwasanaeth Iechyd’ yng Nghymru. At ddibenion NHSWA 2006 y Cyrff Gwasanaeth Iechyd hynny yw Byrddau Iechyd Lleol (BILlau) (adrannau 11-17), Ymddiriedolaethau’r GIG (adrannau 18-21), ac Awdurdodau Iechyd Arbennig (SHAs) (adrannau 22-25). Mae’r dudalen hon yn rhoi rhagor o wybodaeth am gyfansoddiad a swyddogaethau’r cyrff gwasanaeth iechyd hyn.

Mae gwahaniaethau sylweddol rhwng y cyrff gwasanaeth iechyd sy’n weithredol yng Nghymru ar hyn o bryd a’r rhai sydd ar waith yn Lloegr. Dylid bod yn ofalus wrth geisio dadansoddi neu gymharu strwythur trefniadol y GIG yng Nghymru a Lloegr. Yn benodol, mae’r National Health Service Act 2006, fel y mae’n gymwys yn Lloegr, yn darparu ar gyfer y cyrff canlynol sydd heb swyddogaethau mewn perthynas â Chymru:

• y National Health Service Commissioning Board;
• Grwpiau Comisiynu Clinigol;
• Awdurdodau Iechyd Strategol (darpariaethau a ddiddymwyd gan y Health and Social Care Act 2012);
• Ymddiriedolaethau Gofal Sylfaenol (darpariaethau a ddiddymwyd gan y Health and Social Care Act 2012);
• Ymddiriedolaethau Sefydledig GIG;
• Gweinyddwyr Arbennig Ymddiriedolaethau.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn