Iechyd cyhoeddus deintyddol

Mae adran 67 o’r National Health Service (Wales) Act 2006 (NHSWA 2006) yn datgan bod gan BILl swyddogaeth iechyd cyhoeddus deintyddol fel y gellir eu pennu mewn rheoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru. Gall Gweinidogion Cymru wneud rheoliadau hefyd i bennu eu swyddogaethau eu hunain mewn perthynas ag iechyd cyhoeddus deintyddol yng Nghymru. Gall swyddogaethau’r BILl mewn perthynas ag iechyd cyhoeddus deintyddol gael eu cyflawni gan y BILl ei hun, gan ddau BILl neu fwy yn cydweithio, neu gan unigolyn neu gorff arall yn unol â threfniadau a wneir gan y BILl. 

Mae swyddogaethau Byrddau Iechyd Lleol mewn perthynas ag iechyd cyhoeddus deintyddol wedi’u pennu gan Reoliadau Swyddogaethau Byrddau Iechyd Lleol (Iechyd Cyhoeddus Deintyddol) (Cymru) 2006 (OS 2006/487). Mae’r Rheoliadau’n cael yr un effaith â phetaent wedi’u gwneud o dan adran 67 NHSWA 2006. Mae Rheoliad 2 yn datgan bod gan BILl swyddogaeth, i’r graddau mae’n ystyried hynny’n angenrheidiol, i fodloni’r holl ofynion rhesymol yn ei ardal, o ran darparu neu sicrhau darpariaeth:

  • rhaglenni hybu iechyd y geg,
  • archwilio dannedd disgyblion mewn ysgolion awdurdod lleol, ac
  • arolygon iechyd y geg.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn