Tai

Mae maes tai wedi’i ddatganoli i Gymru ac mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynyddu’r cyflenwad a’r dewis o dai, gwella ansawdd tai a gwella gwasanaethau tai a chymorth tai.

Mae cyfraith tai yn cwmpasu amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys telerau tenantiaethau preswyl, ansawdd a diogelwch tai a darparu tai cymdeithasol a llety ar gyfer pobl ddigartref.

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi deddfu i foderneiddio cyfraith tai yng Nghymru. Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn darparu system newydd o reoleiddio ar gyfer landlordiaid ac asiantaethau gosod tai yn y sector rhentu preifat, ac yn diwygio’r gyfraith ar ddigartrefedd. Creodd Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 system newydd o reoleiddio ar gyfer personau sy’n rhedeg safleoedd carafanau preswyl (ond nid safleoedd gwyliau) a mesurau diogelu ar gyfer pobl sy’n byw ar safleoedd carafanau preswyl.  Bwriad Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yw creu set symlach o reolau ar gyfer tenantiaethau preswyl.

Mae Gweinidogion Cymru yn rheoleiddio’r sector tai cymdeithasol yng Nghymru, boed y rheiny’n dai a ddarperir gan awdurdodau lleol neu landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (megis cymdeithasau tai). Ymhlith pethau eraill, mae Gweinidogion Cymru yn gyfrifol am benderfynu pwy sy’n gymwys ar gyfer tai cymdeithasol a’r safonau ansawdd y mae’n rhaid i dai cymdeithasol eu bodloni.

Mwy o erthyglau ynghylch Tai

Gweld mwy o erthyglau yn Tai