Y sector rhentu preifat

Mae cryn dipyn o dai yn cael eu darparu ar gyfer tenantiaid drwy'r sector rhentu preifat. Efallai mai un neu ddau eiddo’n unig fydd gan landlordiaid preifat, neu efallai eu bod yn landlordiaid proffesiynol a bod ganddynt lawer o eiddo. Mae tenantiaid y sector rhentu yn amrywio’n eang, o fyfyrwyr i weithwyr proffesiynol i denantiaid cymdeithasol.

Cofrestru a thrwyddedu landlordiaid ac asiantwyr

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn cyflwyno deddfwriaeth a fydd yn rheoleiddio'r sector rhentu preifat drwy ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid fod wedi cofrestru, ac i unrhyw unigolyn sy'n gosod neu’n rheoli eiddo (naill ai landlord neu asiantwyr ar ran landlordiaid) fod yn drwyddedig.

Mae'r darpariaethau hyn i ddod i rym eto.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn