Byrddau diogelu

Mae Rheoliadau a wnaed o dan adran 134 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, (SSWA 2014) yn nodi'r ardaloedd yng Nghymru lle mae Byrddau Diogelu Plant a Byrddau Diogelu Oedolion i fod (“ardaloedd Byrddau Diogelu”). Bydd gan y Byrddau hyn (y cyfeirir atynt gyda'i gilydd fel “Byrddau Diogelu”) y partneriaid hynny a nodir yn adran 134(2), pob un ohonynt â diddordeb mewn diogelu plant ac oedolion, ac sy’n cael eu pennu yn adran 134(2) o SSWA 2014.

Gweler Rheoliadau Byrddau Diogelu (Cyffredinol) (Cymru) 2015( ) (Rheoliadau adran 134). Mae Rheoliadau adran 134 yn nodi pwy yw'r partner arweiniol ar gyfer Bwrdd Diogelu Oedolion a phwy yw'r partner arweiniol ar gyfer Bwrdd Diogelu Plant. Mae dyletswydd ar y partneriaid arweiniol i sefydlu Byrddau Diogelu yn eu hardal Bwrdd Diogelu briodol i gynnwys cynrychiolwyr o’i bartneriaid.

Mae adran 134(9) o SSWA 2014 yn darparu y caiff Bwrdd Diogelu gynnwys cynrychiolwyr pobl neu gyrff eraill y mae’r Bwrdd yn ystyried y dylid eu cynrychioli ac sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau neu sydd â swyddogaethau sy'n ymwneud â phlant neu oedolion yn ardal y Bwrdd Diogelu dan sylw.

Rhaid i Fwrdd Diogelu gyhoeddi cynllun blynyddol yn amlinellu ei raglen waith ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod a rhaid iddo, cyn 31 Gorffennaf bob blwyddyn, gyhoeddi adroddiad ar sut y mae wedi cyflawni ei swyddogaethau yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol.Mae adran 135(1) o SSWA 2014 yn nodi amcanion Bwrdd Diogelu Plant, sef amddiffyn plant yn ei ardal sy'n profi neu sydd mewn perygl o brofi camdriniaeth, esgeulustod neu niwed arall, ac atal plant yn ei ardal rhag bod mewn perygl o ddioddef camdriniaeth, esgeulustod neu niwed arall( ).

Mae adran 135(2) o SSWA 2014 yn nodi amcanion Bwrdd Diogelu Oedolion, sef amddiffyn oedolion yn ei ardal sydd ag anghenion gofal a chymorth ac sy'n dioddef, neu sydd mewn perygl o ddioddef, camdriniaeth neu esgeulustod, a hefyd er mwyn atal oedolion ag anghenion gofal a chymorth rhag bod mewn perygl o ddioddef camdriniaeth neu esgeulustod.

Gwnaed Rheoliadau Byrddau Diogelu (Swyddogaethau a Gweithdrefnau) (Cymru) 2015( ) (Rheoliadau adran 135) o dan adran 135 o SSWA 2014. Mae rheoliad 3 a rheoliad 4 o Reoliadau adran 135 yn gwneud darpariaeth bellach ynglŷn â swyddogaethau Byrddau

Diogelu ac mae rheoliad 5 yn gwneud darpariaeth ynglŷn â'r gweithdrefnau y mae'n rhaid i Fyrddau Diogelu eu mabwysiadu.

Mae rheoliad 6 o Reoliadau adran 135 yn ei gwneud yn ofynnol bod yn rhaid i bob Bwrdd Diogelu, o leiaf unwaith y flwyddyn, roi cyfle i blant neu oedolion (fel bo'n briodol) gymryd rhan mewn digwyddiad lle cânt gyfle i gymryd rhan yng ngwaith y Bwrdd.

Mewn unrhyw achos, rhaid i Fwrdd Diogelu gynnal adolygiad ymarfer pan fydd yr amgylchiadau yn ateb y meini prawf a osodwyd yn Rheoliadau adran 135. Hefyd, mae'n rhaid i'r Bwrdd gynnal archwiliadau, adolygiadau achos, adolygiadau thematig ac ymchwiliadau, a sicrhau y cânt eu rheoli a'u cynorthwyo'n effeithiol a bod ganddynt ddigon o adnoddau. Mae'n ofynnol i'r Bwrdd hefyd fonitro i ba raddau y mae unrhyw argymhellion a wneir gan yr adolygiadau, archwiliadau ac ymchwiliadau hynny’n cael eu cyflawni a beth sydd wedi newid yn sgil hynny.

Gosodir y meini prawf ar gyfer adolygiadau ymarfer plant yn rheoliad 4 o Reoliadau adran 135 (sy'n disodli Rheoliadau Byrddau Lleol ar gyfer Diogelu Plant (Cymru) 2006).Mae rheoliad 4 hefyd yn cyflwyno'r meini prawf ar gyfer adolygiadau ymarfer oedolion.

Cyhoeddwyd canllawiau statudol mewn perthynas â Byrddau Diogelu o dan y pwerau yn Rhan 7 o SSWA.( )

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn