Byrddau diogelu

Mae Rheoliadau o dan adran 134 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, yn nodi'r ardaloedd yng Nghymru lle mae Byrddau Diogelu Plant a Byrddau Diogelu Oedolion i fod (“ardaloedd Byrddau Diogelu”). Bydd gan y Byrddau hyn (y cyfeirir atynt gyda'i gilydd fel “Byrddau Diogelu”) y partneriaid hynny a nodir yn adran 134(2), pob un ohonynt â diddordeb mewn diogelu plant ac oedolion.

Mae'r Rheoliadau hefyd yn nodi pwy fydd y partner arweiniol ar gyfer Bwrdd Diogelu Oedolion a phwy fydd yn bartner arweiniol ar gyfer Bwrdd Diogelu Plant. Mae dyletswydd ar y partneriaid arweiniol i sefydlu Byrddau Diogelu mewn ardal Bwrdd Diogelu i gynnwys cynrychiolwyr o’i bartneriaid.

Gweler Rheoliadau Byrddau Diogelu (Cyffredinol) (Cymru) 2015 (O.S.2015/1357)

Mae hefyd yn bosibl i Fwrdd Diogelu gynnwys cynrychiolwyr personau neu gyrff eraill y mae’r Bwrdd yn ystyried y dylid eu cynrychioli ac sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau neu sydd â swyddogaethau sy'n ymwneud â phlant neu oedolion yn yr ardal y Bwrdd Diogelu dan sylw.

Nod y Bwrdd Diogelu Plant yw amddiffyn plant yn ei ardal sy'n profi neu sydd mewn perygl o brofi camdriniaeth, esgeulustod neu niwed arall ac i atal plant yn ei ardal rhag y perygl o ddioddef camdriniaeth, esgeulustod neu niwed arall.  Mae “cam-drin”, “camdriniaeth”, “niwed” ac “esgeulustod” yn cael eu diffinio yn adran 197(1).

Amcanion Bwrdd Diogelu Oedolion yw amddiffyn oedolion yn ei ardal sydd ag anghenion gofal a chymorth ac sy'n dioddef, neu sydd mewn perygl o ddioddef cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso, a hefyd er mwyn atal oedolion gydag anghenion gofal a chymorth rhag perygl camdriniaeth neu esgeulustod.

Rhaid i Fwrdd sefydlu adolygiadau ymarfer plant ac oedolion lle maent yn bodloni’r meini prawf yn y rheoliadau, yn ogystal ag archwiliadau, adolygiadau achos, adolygiadau thematig ac ymchwiliadau, a sicrhau eu bod yn effeithiol o ran rheolaeth, cefnogaeth ac adnoddau. Mae'n ofynnol i'r Bwrdd hefyd fonitro i ba raddau y mae unrhyw argymhellion a wneir gan yr adolygiadau, archwiliadau ac ymchwiliadau hynny’n cael eu cyflawni a beth sydd wedi newid yn sgil hynny.

Nodir y meini prawf ar gyfer adolygiadau ymarfer plant yn rheoliad 4 Rheoliadau Byrddau Diogelu (Swyddogaethau a Gweithdrefnau) (Cymru) 2015 (O.S. 2015/1466) sy’n disodli'r Rheoliadau Byrddau Lleol ar gyfer Diogelu Plant (Cymru) 2006 (fel y'u diwygiwyd yn 2012). Mae rheoliad 4 hefyd yn cyflwyno'r meini prawf ar gyfer adolygiadau ymarfer oedolion.

Rhaid i Fwrdd Diogelu gyhoeddi cynllun blynyddol yn amlinellu ei raglen waith ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod a chyn 31 Gorffennaf bob blwyddyn mae’n rhaid cyhoeddi adroddiad ar sut y mae wedi cyflawni ei swyddogaethau yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol.

Cyhoeddwyd canllawiau statudol mewn perthynas â Byrddau Diogelu o dan y pwerau yn adran 139 Deddf 2014. Gweler Gweithio gyda’n gilydd i ddiogelu pobl: Cyfrol 1 – Cyflwyniad a throsolwg

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn