Cyfrifoldebau o dan y Children Act 1989 a'r Children Act 2004

Children Act 1989

Y Children Act 1989 yw’r prif ddarn o ddeddfwriaeth sy'n gwneud darpariaeth ynglŷn â diogelu a hyrwyddo lles plant.

Nid yw rhan III o Ddeddf Plant 1989 (cymorth awdurdod lleol ar gyfer plant a theuluoedd) bellach yn gymwys yng Nghymru ac mae wedi'i ddisodli gan ddarpariaethau yn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, rhannau 3 a 4 yn benodol (asesu a diwallu anghenion am ofal a chymorth) a rhan 6 (plant sy'n derbyn gofal a phlant sy'n cael eu lletya).

Mae adran 47(1) o'r Children Act 1989 yn cynnwys dyletswyddau sy'n gofyn i awdurdod lleol wneud, neu beri i'w gwneud, unrhyw ymholiadau y mae'n ystyried angenrheidiol i'w galluogi i benderfynu os dylai gymryd unrhyw gamau i ddiogelu neu hyrwyddo lles y plentyn.

Gallai camau o'r fath arwain at blentyn yn "derbyn gofal" gan awdurdod lleol, naill ai o ganlyniad i awdurdod lleol yn darparu llety ar gyfer y plentyn (yn unol ag adran 76 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014) neu yn dilyn gorchymyn gofal gan y llys (yn unol ag adran 31 o'r Children Act 1989).

Children Act 2004

Mae'r Children Act 2004 yn adeiladu ar ac yn cryfhau'r fframwaith sydd wedi'i gosod yn y Children Act 1989 mewn nifer o ffyrdd. Ceir nifer o ddarpariaethau yn y Children Act 2004 sy'n ymwneud yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â chyfrifoldebau asiantaethau i ddiogelu a hyrwyddo lles plant.

Mae adran 25 o'r Children Act 2004 (cydweithrediad i wella llesiant: Cymru) wedi'i diwygio gan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Mae adran 26 o'r Children Act 2004 (cynlluniau plant a phobl ifanc: Cymru) wedi'i diddymu gan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a'i disodli gan ddyletswydd ar fyrddau gwasanaethau cyhoeddus i baratoi a chyhoeddi asesiadau llesiant lleol a chynlluniau llesiant lleol.

Mae adrannau 31 i 34 o'r Children Act 2004 (Byrddau Lleol Diogelu Plant: Cymru) wedi'u diddymu a'u disodli gan y darpariaethau yn adran 134 i 140 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Byrddau Diogelu)).

 

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn