Dyletswyddau adrodd

Mae adran 128 o SSWA 2014 yn gofyn i 'bartner perthnasol' awdurdod lleol (fel y'i diffinnir yn adran 162) hysbysu'r awdurdod os ydynt yn amau bod rhywun yn ei ardal yn oedolyn mewn perygl (neu os yw'r person yn ardal awdurdod lleol arall, hysbysu’r awdurdod arall). Mae hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol hysbysu awdurdod lleol arall (yng Nghymru neu yn Lloegr) os yw oedolyn y maent yn amau ei fod mewn perygl yn byw yn ardal yr awdurdod arall hwnnw neu’n symud i’r ardal honno.

Mae adran 130 o SSWA 2014 yn gofyn i 'bartner perthnasol' awdurdod lleol (tîm troseddau ieuenctid ar gyfer unrhyw ardal o fewn ardal yr awdurdod lleol neu bartner perthnasol fel y'i diffinnir yn adran 162) hysbysu'r awdurdod os ydynt yn amau bod plentyn yn ei ardal yn blentyn mewn perygl (neu os yw'r plentyn yn ardal awdurdod lleol arall, hysbysu’r awdurdod arall hwnnw).

Mae plentyn sydd mewn perygl yn un sy'n dioddef neu mewn perygl o ddioddef camdriniaeth, esgeulustod neu fathau eraill o niwed( ), a chanddo anghenion gofal a chymorth. Mae adran 130 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol hysbysu awdurdod lleol arall (yng Nghymru neu yn Lloegr) os bydd plentyn y maent yn amau ei fod mewn perygl yn byw yn ardal yr awdurdod arall hwnnw neu’n symud i’r ardal honno.

Mae adran 130 o SSWA 2014, yn rhannol, yn ailddatgan y ddyletswydd ym mharagraff 4 Atodlen 2 i Children Act 1989, nad yw bellach yn berthnasol i awdurdodau lleol yng Nghymru.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn