Gwybodaeth, cyngor a chymorth

Mae adran 17 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i sicrhau y darperir gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy. Diben y gwasanaeth yw darparu gwybodaeth a chyngor i bobl yn ymwneud â gofal a chymorth, gan gynnwys cymorth i ofalwyr, a darparu cynhorthwy i gael gafael ar ofal a chymorth. Mae’n rhaid darparu gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy mewn ffordd sy’n hawdd cael gafael arnynt ar gyfer yr unigolyn perthnasol.

Bydd gwybodaeth a chyngor ar gael i bawb waeth a oes ganddynt anghenion am ofal a chymorth ai peidio. Gallai’r cyfryw bersonau gynnwys gofalwyr neu bersonau â buddiant, er enghraifft.

Mae’n rhaid i’r gwasanaeth gynnwys gwybodaeth (gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, wybodaeth ariannol) a chyngor ar y system ofal a chymorth y darperir ar ei chyfer o dan y Ddeddf, a sut i fynegi pryderon ynglŷn â phobl y mae’n ymddangos bod ganddynt anghenion am ofal a chymorth, neu am gymorth.

Mae gan BILlau ac Ymddiriedolaethau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) ddyletswydd i hwyluso’r gwasanaeth drwy ddarparu gwybodaeth i’r awdurdod lleol am y gofal a’r cymorth sy’n cael eu darparu ganddynt.

Gall dau awdurdod lleol neu fwy sicrhau darpariaeth gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth.

Mae’r adran hon yn disodli ac yn ehangu’r dyletswyddau yn adran 1(2) o’r Chronically Sick and Disabled Persons Act 1970 a pharagraff 1(2) o Atodlen 2 i’r Children Act 1989.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn