Asesiadau o'r boblogaeth a chynlluniau

Mae adran 14 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol gydweithio i asesu lefel yr anghenion am ofal a chymorth (gan gynnwys anghenion gofalwyr am gymorth) yn ardal yr awdurdod lleol, ac i ba raddau nad yw’r anghenion hynny yn cael eu diwallu. Hefyd, mae’n rhaid iddynt asesu ystod a lefel y gwasanaethau sydd eu hangen i ddiwallu’r anghenion gofal a chymorth sydd wedi’u nodi, ac ystod a lefel y gwasanaethau sydd eu hangen i atal, oedi neu leihau anghenion am ofal a chymorth a chyflawni’r amcanion eraill a nodwyd yn adran 15 (gwasanaethau ataliol). Hefyd, ceir gofyniad i asesu’r camau gweithredu gofynnol i ddarparu’r ystod a’r lefel o wasanaethau cyfunol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Wrth baratoi asesiadau o lesiant lleol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015,  mae’n rhaid i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus ystyried yr asesiad diweddaraf a gwblhawyd gan yr awdurdod lleol ar y cyd â Bwrdd Iechyd Lleol o dan adran 14 o Ddeddf 2014.

O dan adran 14A o Ddeddf 2014 (mewnosodwyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015), mae gan awdurdodau lleol gyfrifoldeb hefyd i baratoi a chyhoeddi cynlluniau ardal mewn ymateb i’r asesiad o’r boblogaeth ar y cyd. Mae gan Fyrddau Iechyd Lleol gyfrifoldeb tebyg. Gall awdurdodau lleol a’r Bwrdd Iechyd Lleol perthnasol gytuno i baratoi a chyhoeddi cynllun ardal ar y cyd.

Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010

Mae Rhan 1 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol lunio a chyhoeddi ei strategaeth ar gyfer cyfrannu at yr ymdrechion i ddileu tlodi plant yng Nghymru.

Mae Rhan 2 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol (a chyrff eraill) i lunio a chyhoeddi strategaeth ar gyfer cyfrannu at ddileu tlodi plant yng Nghymru. Mae’n rhaid i’r strategaeth gynnwys amcanion a ddewiswyd gan yr awdurdod sy’n ymwneud â’r amcanion cyffredinol sy’n berthnasol i’w swyddogaethau ac y gellir eu dilyn wrth arfer ei swyddogaethau. Hefyd, mae’n rhaid i’r strategaeth gynnwys y camau gweithredu a’r swyddogaethau sydd i’w harfer gan yr awdurdod at ddiben cyflawni ei amcanion.

Bydd dyletswydd awdurdod lleol i gyhoeddi strategaeth tlodi plant o dan adran 2 o Fesur 2010 wedi’i chyflawni pan gaiff cynllun ei gyhoeddi o dan adran 39 neu 44(5) o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) gan y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus y mae’r awdurdod yn aelod ohono, ond dim ond os yw strategaeth yr awdurdod yn rhan annatod o’r cynllun hwnnw.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn