Gwasanaethau ataliol

Mae adran 15 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Deddf 2014) yn rhoi dyletswydd gyffredinol ar awdurdodau lleol i ddarparu neu drefnu i ddarparu gwasanaethau (cyfeirir atynt fel “gwasanaethau ataliol” yn gyffredinol). Mae’r dibenion sydd i’w cyflawni drwy ddarparu gwasanaethau ataliol yn cael eu disgrifio yn isadran (2) ac maent yn cynnwys cyfrannu at atal neu oedi datblygiad anghenion pobl am ofal a chymorth a lleihau’r anghenion am ofal a chymorth i bobl y mae arnynt anghenion o’r fath. Un o’r dibenion eraill a ddisgrifir yw hyrwyddo magwraeth plant gan eu teuluoedd, pan fo hynny’n gyson â llesiant y plant. Mae’r elfen hon o adran 15 yn disodli darpariaeth a gafodd ei chynnwys yn adran 17 o’r Children Act 1989.

Hefyd, mae’n rhaid i awdurdodau lleol ystyried cyflawni’r dibenion hyn wrth arfer eu swyddogaethau eraill. Mae hyn yn golygu mai cyfrifoldeb yr awdurdod lleol cyfan, nid yr adran gwasanaethau cymdeithasol yn unig, yw ystyried y mathau o wasanaethau ataliol y gellid eu darparu.

Yn yr un modd, mae’n rhaid i Fyrddau Iechyd Lleol ystyried pwysigrwydd cyflawni’r dibenion hyn wrth arfer eu swyddogaethau. Er nad yw hyn yn rhoi unrhyw swyddogaeth newydd i Fyrddau Iechyd Lleol, mae’n golygu bod yn rhaid i Fyrddau Iechyd Lleol ystyried a oes pethau y gallant eu darparu neu eu trefnu o dan eu swyddogaethau presennol a fyddai’n cyflawni’r dibenion hyn.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn