Hyrwyddo mentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol, gwasanaethau sy’n cael eu harwain gan ddefnyddwyr a’r trydydd sector

Mae adran 16 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i hyrwyddo datblygiad mentrau cymdeithasol a sefydliadau cydweithredol neu drefniadau yn eu hardaloedd i ddarparu gofal a chymorth a gwasanaethau ataliol. Hefyd, mae’n rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i hyrwyddo cyfraniad personau y darperir gofal a chymorth neu wasanaethau ataliol ar eu cyfer at gynllunio a chyflwyno’r ddarpariaeth honno, ac i hyrwyddo argaeledd gofal a chymorth a gwasanaethau ataliol gan sefydliadau trydydd sector (p’un ai a ydynt yn fentrau cymdeithasol neu’n sefydliadau cydweithredol).

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn