Trefniadau partneriaeth

Trefniadau partneriaeth o dan Ran 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014

O dan Ran 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae gan Weinidogion Cymru’r pŵer i wneud rheoliadau sy’n pennu trefniadau partneriaeth rhwng awdurdodau lleol neu rhwng awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol. Mae’r trefniadau partneriaeth ar gyfer cyflawni swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol penodedig neu swyddogaethau Byrddau Iechyd Lleol neu Ymddiriedolaeth y GIG. 

Caiff awdurdod lleol a Bwrdd Iechyd Lleol dalu tuag at sefydlu a gweithredu trefniadau partneriaeth drwy wneud taliadau’n uniongyrchol neu drwy gyfrannu at ‘gronfa gyfun’. Hefyd, gallant ddarparu staff, nwyddau, gwasanaethau, llety ac adnoddau eraill at ddiben y bartneriaeth neu’n gysylltiedig â hi.

Mae rheoliadau a wnaed o dan Ran 9 yn ei gwneud yn ofynnol i sefydlu byrddau partneriaeth rhanbarthol ac yn pennu’r trefniadau partneriaeth sydd angen eu gweithredu o dan gyfarwyddyd y byrddau partneriaeth rhanbarthol. Mae’r rhain yn cynnwys trefniadau partneriaeth i ddarparu’r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd (IFSS) a ddarparwyd o’r blaen o dan Ran 3 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010

Mae’r Rheoliadau’n pennu aelodaeth y byrddau partneriaeth rhanbarthol a’u hamcanion, gan ei gwneud yn ofynnol cyflwyno adroddiad blynyddol i Weinidogion Cymru.

Hefyd, mae’r Rheoliadau’n ei gwneud yn ofynnol sefydlu cronfeydd cyfun mewn perthynas â’r trefniadau partneriaeth ar gyfer yr IFSS. Mae angen sefydlu cronfeydd cyfun ar gyfer comisiynu llety cartrefi gofal erbyn mis Ebrill 2018.

Gweler Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) 2015 (O.S. 2015/1989)

Mae Gweinidogion Cymru wedi cyhoeddi canllawiau statudol mewn perthynas â’r trefniadau partneriaeth o dan adran 166 i 168.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn