Cyfrifoldebau mewn perthynas â phlant

Mae gwasanaethau cymdeithasol, diogelu plant ac oedolion ifanc a’u lles (gan gynnwys mabwysiadu a maethu), ynghyd â gofalu am blant, oedolion ifanc, pobl sy’n agored i niwed a phobl hŷn yn cael eu cynnwys o fewn y pennawd "lles cymdeithasol" o fewn paragraff 15 Rhan 1 Atodlen 7 i'r Government of Wales Act 2006 (GOWA 2006); mae Atodlen 7, ynghyd ag adran 108 o GOWA 2006 yn nodi hyd a lled cymhwysedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud deddfwriaeth sylfaenol ym maes lles cymdeithasol.

Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd statudol i ddiogelu a hyrwyddo lles plant sy’n agored i niwed ac maent yn gallu darparu ystod eang o wasanaethau i blant a’u rhieni neu eu gofalwyr, gan amlaf o fewn amgylchedd eu cartrefi eu hunain ac wedi’u cyd-drefnu gan weithiwr cymdeithasol.

Mae’r gwasanaethau cymdeithasol a ddarperir gan awdurdodau lleol yng Nghymru yn cefnogi teuluoedd ac yn diogelu plant a allai fod mewn perygl o niwed. Gall y lefel a’r math o gymorth a gynigir amrywio, yn dibynnu ar amgylchiadau’r achos. Mae’r rhestr isod yn cynnwys enghreifftiau o’r mathau o amgylchiadau lle mae’n bosibl y bydd awdurdod lleol yn ymwneud â phlentyn neu deulu er mwyn darparu cefnogaeth a chymorth:

  • yn dilyn cais am gymorth gan berson (neu berson ar eu rhan) mewn cyfnod o straen neu i ofyn am gymorth neu gefnogaeth o fath nad yw ar gael oddi wrth ysgolion, meddygon teulu, gwasanaethau iechyd eraill, neu wasanaethau eraill yn y gymuned;
  • drwy ddarparu cymorth a chefnogaeth i blentyn sy’n anabl neu i oedolyn anabl sy’n gofalu am blentyn, neu berthynas neu ofalwr i berson o’r fath, gan gynnwys darparu gwasanaethau "seibiant byr";
  • yn dilyn dod yn ymwybodol o faterion diogelu plentyn mewn perthynas ag unrhyw blentyn, gan gynnwys achosion lle gallai trais rhwng oedolion arwain at niwed i blentyn;
  • yn dilyn cais i leoli plentyn mewn gofal maeth neu ofal preswyl dros dro, boed hynny o ganlyniad i argyfwng neu i ddarparu seibiant neu gyfres o seibiannau byr sydd wedi’u cynllunio;
  • lle mae plentyn yn cael ei roi mewn gofal yn dilyn ymyrraeth gan awdurdod lleol neu’r heddlu;
  • pan fo plentyn yn cael ei leoli i’w fabwysiadu, weithiau ar gais y rhiant, ond yn fwy aml yn dilyn gorchymyn llys pan fydd y plentyn eisoes yng ngofal awdurdod lleol.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn