Sut mae awdurdodau lleol yn cyflawni eu swyddogaethau gofal cymdeithasol

Mae’r Local Authority Social Services Act 1970 yn cynnwys gofynion ynglŷn â’r modd y mae awdurdodau lleol yn cyflawni eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol. Mae'r swyddogaethau a nodwyd fel 'swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol' i’w gweld yn Atodlen 1 y Ddeddf. Mae Adran 7 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol roi sylw i unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru o dan yr adran honno.

Mae canllawiau a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru ers datganoli a chanllawiau a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol cyn datganoli yn arwyddocaol o ran penderfynu sut mae awdurdodau lleol yn cyflawni eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas ag oedolion a phlant.

Gellir gweld rhestr o'r canllawiau a gyhoeddwyd o dan adran 7 o'r Local Authority Social Services Act 1970 yma.

Gellir gweld rhai o'r canllawiau ar-lein; mae rhai ar gael drwy anfon cais i Lywodraeth Cymru (mae’r manylion am sut i wneud cais wedi’u cynnwys yn y rhestr)

Mae gan Weinidogion Cymru bŵer i arolygu awdurdodau lleol wrth iddynt gyflawni eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol. Mae'r pwerau hyn wedi’u cynnwys yn yr Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003. Os nad yw awdurdod lleol yn cyflawni ei swyddogaethau yn ddigonol gall Gweinidogion Cymru ymyrryd. Os yw'r mater yn ymwneud â swyddogaethau'r awdurdod lleol mewn perthynas â phlant, mae’r pwerau i ymyrryd wedi'u cynnwys yn y Children Act 2004. Os yw'r mater yn ymwneud â’u swyddogaethau mewn perthynas ag oedolion, mae'r pwerau perthnasol yn y Local Authority Social Services Act 1970.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn