Rheoleiddio personau eraill sy'n darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol

Mae nifer o wahanol fathau o sefydliadau ac asiantaethau sy'n darparu gofal cymdeithasol yn cael eu rheoleiddio o dan y Care Standards Act 2000. Mae gofyn i unrhyw berson sy'n rhedeg sefydliad neu asiantaeth fel darparwr ac unrhyw berson sy'n rheoli sefydliad neu asiantaeth gofrestru. Mae swyddogaethau'r rheoleiddiwr a’r awdurdod cofrestru wedi eu rhoi i Weinidogion Cymru. O dan y Ddeddf, gwnaed rheoliadau ar wahân mewn perthynas â’r gwahanol fathau o sefydliad neu asiantaeth yn nodi’r gofynion rheoliadol perthnasol yn fwy manwl.

Rheoleiddir y mathau isod o sefydliad neu asiantaethau o dan y Care Standards Act 2000:

  • cartrefi gofal i oedolion (boed yn darparu nyrsio neu beidio)
  • cartrefi plant
  • canolfannau preswyl i deuluoedd
  • asiantaethau rheoledig
  • asiantaethau gofal cartref
  • asiantaethau maethu
  • asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol
  • asiantaethau cymorth mabwysiadu
  • asiantaethau nyrsio
  • cynlluniau lleoli oedolion

Bydd Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 unwaith caiff ei gweithredu, yn diwygio’r drefn reoleiddio ar gyfer gwasanaethau gofal a chymorth yng Nghymru, a bydd hefyd yn diwygio’r system o reoleiddio’r rhai sy’n gweithio yn y sector ac yn darparu gofal i oedolion neu blant sy’n agored i niwed

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn