Rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol

Rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol

Mae’r drefn bresennol yn ymwneud â rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru yn seiliedig ar ddarpariaethau yn Rhan 3 o Ddeddf 2016 a’r rheolau, y rheoliadau a'r codau ymarfer cysylltiedig a wneir o dan y darpariaethau hynny.

Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae Rhan 3 o Ddeddf 2016 yn darparu ar gyfer parhad y corff corfforaethol o’r enw Cyngor Gofal Cymru, a ailenwyd Gofal Cymdeithasol Cymru (“GCC”).

Prif amcan GCC wrth gynnal ei swyddogaethau yw gwarchod, hyrwyddo a chynnal diogelwch a llesiant y cyhoedd yng Nghymru. Rhaid i GCC ymarfer ei swyddogaethau gyda golwg ar hybu a chynnal:

(a) safonau uchel yn y ddarpariaeth o wasanaethau gofal a chymorth;
(b) safonau uchel mewn ymddygiad ac ymarfer ymysg gweithwyr gofal cymdeithasol;
(c) safonau uchel mewn hyfforddi gweithwyr gofal cymdeithasol; a
(d) ffydd y cyhoedd mewn gweithwyr gofal cymdeithasol.

Mae cyfansoddiad GCC, ei bwerau a’i ddyletswyddau wedi’u nodi yn Atodlen 2 o Ddeddf 2016.

Ceir diffiniad o weithwyr gofal cymdeithasol yn adran 79(1) o Ddeddf 2016, sef person:

(a) sy’n ymgymryd â gwaith cymdeithasol perthnasol (gweithiwr cymdeithasol)
(b) sy’n rheoli man y darperir gwasanaeth rheoleiddiedig ynddo neu ohono;
(c) sydd, yn ystod ei gyflogaeth gyda darparwr gwasanaeth, yn darparu gofal a chymorth i unrhyw berson yng Nghymru mewn cysylltiad â gwasanaeth rheoleiddiedig a ddarperir gan y darparwr hwnnw;
neu
(d) sydd, o dan gontract am wasanaethau, yn darparu gofal a chymorth i unrhyw berson yng Nghymru mewn cysylltiad â gwasanaeth rheoleiddiedig a ddarperir gan ddarparwr gwasanaeth.

Gall rheoliadau o dan adran 79(2)(b) o Ddeddf 2016 ddarparu y bydd personau o ddisgrifiadau eraill a nodir yn adran 79(3) o'r Ddeddf honno yn cael eu trin fel gweithwyr gofal cymdeithasol. Mae Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Ehangu Ystyr “Gweithiwr Gofal Cymdeithasol”) 2016 (O.S. 2016/1251 (Cy.296)) yn nodi personau ychwanegol, at ddibenion swyddogaethau GCC o dan adrannau 68(2) (“Amcanion GCC”), 112 (“Codau ymarfer”), 114 (“Cymeradwyo cyrsiau etc.”) a 116 (“Swyddogaethau eraill GCC mewn cysylltiad ag addysg a hyfforddiant”) o Ddeddf 2016, sydd i'w hystyried yn weithwyr gofal cymdeithasol.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn