Deddfwriaeth, codau a chanllawiau a wneir o dan Ddeddf 2014

Gwnaed y ddeddfwriaeth, y codau a'r canllawiau canlynol o dan SSWA 2014. Daethant i rym ar 6 Ebrill 2016, oni nodir yn wahanol.

Rhan 2 o’r Ddeddf - Swyddogaethau cyffredinol

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesiadau Poblogaeth) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Mentrau Cymdeithasol, Cydweithredol a Thrydydd Sector) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cynllunio Ardal) (Cymru) 2017( )

Rhan 3 - Asesu anghenion unigolion

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesu) (Cymru) 2015( )

Rhan 4 - Diwallu anghenion

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cynllunio Gofal) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Dewis o Lety) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Darparu Gwasanaethau Iechyd) (Cymru) 2015 ( )
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Dewis o Lety, Gosod Ffioedd ac Asesiad Ariannol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2017( )
Rheoliadau Cynllunio Gofal ac Adolygu Achosion (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2017( )

Rhan 5 – Codi ffioedd ac asesiadau ariannol

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesiad Ariannol) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Adolygu Penderfyniadau a Dyfarniadau Gosod ffi) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Taliadau Gohiriedig) (Cymru) 2015 ( )
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Dewis o Lety, Gosod Ffioedd ac Asesiad Ariannol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2017( )
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2018( )
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) ac (Asesiad Ariannol) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2019( )

Rhan 6 - Plant sy’n derbyn gofal a phlant sy’n cael eu lletya

Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Ymadawyr Gofal (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Ymweliadau â Phlant dan Gadwad (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Cymru) (Diwygio) 2016( )
Rheoliadau Cynllunio Gofal ac Adolygu Achosion (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2017( )
Rheoliadau'r Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (Atgyfeirio Achosion a Adolygwyd) (Diwygio) 2018( )
Diwygio Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) (Diwygio) 2018( )
Rheoliadau Gofal Plant (Llety Diogel) (Cymru) (Diwygio) 2018( )
Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 2018( )
Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018( )
Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) (Diwygio) 2019( )

Rhan 7 - Diogelu

Rheoliadau Gorchmynion Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolion (Swyddog Awdurdodedig) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Byrddau Diogelu (Swyddogaethau a Gweithdrefnau) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Byrddau Diogelu (Cyffredinol) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol (Cymru) 2015( )
Rheoliadau’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol (Cymru) (Rhif 2) 2015
Rheoliadau Byrddau Diogelu (Cyffredinol) (Cymru) (Diwygio) 2018( )

Rhan 9 - Cydweithrediad a phartneriaeth

Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Trefniadau Partneriaeth ar gyfer Asesiadau Poblogaeth) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cynllunio Ardal) (Cymru) 2017( )
Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) (Diwygio) 2017( )
Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth ac Asesiadau Poblogaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019/760( )

Rhan 10 – Cwynion, sylwadau a gwasanaethau eirioli

Rheoliadau Trefniadau ar gyfer Cynhorthwy i Bersonau sy’n Cyflwyno Sylwadau (Cymru) 2019( )

Rhan 11 - Amrywiol a chyffredinol

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Preswylfa Arferol) (Llety Penodedig) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Anghydfodau ynghylch Preswylfa Arferol, etc.) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Methiant Busnes) (Cymru) 2015( )
Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Addasiad Ynysoedd Scilly) 2018( )
Rheoliadau sy’n gwneud diwygiadau i ddeddfwriaeth arall o ganlyniad i’r Ddeddf
Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016( )
Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) 2016( )  
Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) a Chynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2016( )
Gorchymyn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2017( )
Diwygio Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) (Diwygio) 2016( )
Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2017( )
Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2018( )

Cychwyn

Gorchymyn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 1) 2014( )
Gorchymyn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 2) 2015( )Gorchymyn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 3, Arbedion a Darpariaethau Trosiannol) 2016( )

Codau Ymarfer

Cyhoeddwyd codau ymarfer o dan Ran 8 o SSWA 2014 yn unol ag adrannau 145 a 146. Mae adran 145 yn dweud bod rhaid i awdurdodau lleol, wrth arfer eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol, weithredu yn unol ag unrhyw ofynion perthnasol a gynhwysir mewn cod a rhoi sylw i unrhyw ganllawiau perthnasol a gynhwysir ynddo.

Mae adran 146 o SSWA 2014 yn manylu'r weithdrefn ar gyfer cyhoeddi, cymeradwyo a dirymu codau a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru. Mae adran 146(4)(b) yn ei gwneud yn ofynnol bod Gweinidogion Cymru yn pennu dyddiad trwy Orchymyn pan fydd cod neu god ymarfer diwygiedig a gyhoeddwyd o dan y Rhan hon yn dod i rym.

Cod Ymarfer Rhan 2 (Swyddogaethau Cyffredinol)
Cod Ymarfer Rhan 3 (Asesu Anghenion Unigolion)
Cod Ymarfer Rhan 4 (Diwallu Anghenion)
Cod Ymarfer Rhan 4 a 5 (Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol)
Cod Ymarfer Rhan 6 (Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n Cael eu Lletya)
Cod Ymarfer Rhan 8 ar Swyddogaeth y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol (Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol)
Cod Ymarfer Rhan 10 (Eiriolaeth)
Cod Ymarfer Rhan 11 (Amrywiol a Chyffredinol)
Cod Ymarfer Mewn Perthynas â Mesur Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol

Gorchmynion Diwrnod Penodedig

Gwneir y Gorchmynion hyn yn unol ag adran 146(4)(a) o SSWA 2014.
Gorchymyn Codau Gwasanaethau Cymdeithasol (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2016( )
Gorchymyn Codau Gwasanaethau Cymdeithasol (Rôl y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol) (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2016( )
Y Cod Ymarfer Diwygiedig ar ymarfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (gosod ffioedd ac asesiadau ariannol) o Orchymyn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2017( )
Mae'r Codau Ymarfer Diwygiedig ar ymarfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhannau 4 a 5 a Rhan 6 o Orchymyn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2018 ( )
Gorchymyn y Cod Gwarcheidiaeth Arbennig (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2018( )
Y Cod Ymarfer Diwygiedig ar ymarfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (gosod ffioedd ac asesiadau ariannol) o Orchymyn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwrnod Penodedig) 2019( )
Gorchymyn y Cod Ymarfer ar gyfer Gwasanaethau Mabwysiadu Awdurdodau Lleol (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2019( )

Canllawiau Statudol

Mae Canllawiau Statudol wedi'u cyhoeddi mewn perthynas â Rhan 7 o SSWA:

Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 1 – Cyflwyniad a Throsolwg
Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 2 – Adolygiadau Ymarfer Plant
Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 3 – Adolygiadau Ymarfer Oedolion
Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 4 – Gorchmynion Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolion
Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 5 – Ymdrin ag Achosion Unigol i Amddiffyn Plant sy’n Wynebu Risg
Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 6 – Ymdrin ag Achosion Unigol i Amddiffyn Oedolion sy’n Wynebu Risg

Mae Canllawiau Statudol wedi'u cyhoeddi mewn perthynas â Rhan 9 o SSWA:

Rhan 9 Canllawiau Statudol (Trefniadau Partneriaeth)( )


Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn