Deddfwriaeth, codau a chanllawiau a wneir o dan Ddeddf 2014

Gwnaethpwyd y Ddeddfwriaeth, y codau a'r canllawiau canlynol o dan y Ddeddf. Daethant i rym ar 6 Ebrill 2016, oni nodir fel arall.

Rhan 2 o’r Ddeddf - Swyddogaethau cyffredinol

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesiadau Poblogaeth) (Cymru) 2015

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Trefniadau Partneriaeth ar gyfer Asesiadau Poblogaeth) (Cymru) 2015

Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Mentrau Cymdeithasol, Cydweithredol a Thrydydd Sector) (Cymru) 2015

Rhan 3 -  Asesu anghenion unigolion

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesu) (Cymru) 2015

Rhan 4 - Diwallu anghenion

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cynllunio Gofal) (Cymru) 2015

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) 2015

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Dewis o Lety) (Cymru) 2015

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Darparu Gwasanaethau Iechyd) (Cymru) 2015

Rhan 5 – Codi ffioedd ac asesiadau ariannol

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesiad Ariannol) (Cymru) 2015

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) 2015

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Adolygu Penderfyniadau a Dyfarniadau Gosod ffi) (Cymru) 2015

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Taliadau Gohiriedig) (Cymru) 2015

Rhan 6 - Plant sy’n derbyn gofal a phlant sy’n cael eu lletya

Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Cymru) 2015

Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 2015

Rheoliadau Ymadawyr Gofal (Cymru) 2015

Rheoliadau Ymweliadau â Phlant dan Gadwad (Cymru) 2016

Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Cymru) (Diwygio) 2016

Rhan 7 - Diogelu

Rheoliadau Gorchmynion Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolion (Swyddog Awdurdodedig) (Cymru) 2015

Rheoliadau Byrddau Diogelu (Swyddogaethau a Gweithdrefnau) (Cymru) 2015

Rheoliadau Byrddau Diogelu (Cyffredinol) (Cymru) 2015

Rheoliadau Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol (Cymru) (Rhif 2) 2015 (daeth i rym 25 Tachwedd 2015)

Rhan 9 - Cydweithrediad a phartneriaeth

Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) 2015

Rhan 11 - Amrywiol a chyffredinol

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Preswylfa Arferol) (Llety Penodedig) (Cymru) 2015

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Anghydfodau ynghylch Preswylfa Arferol, etc.) (Cymru) 2015

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Methiant Busnes) (Cymru) 2015

Rheoliadau sy’n gwneud diwygiadau i ddeddfwriaeth arall o ganlyniad i’r Ddeddf

Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016

Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) 2016

Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) a Chynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Diwygiadau Amrywol) (Cymru) 2016

Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) (Diwygio) 2016 (daeth i rym 5 Ebrill 2016)

Gorchymyn Cychwyn

Gorchymyn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 3, Arbedion a Darpariaethau Trosiannol) 2016

Mae'r Gorchymyn hwn yn dwyn y Ddeddf i rym ar 6 Ebrill 2016 ac mae hefyd yn gwneud arbedion a darpariaethau trosiannol.  

Codau Ymarfer

Mae codau ymarfer wedi'u cyhoeddi o dan adran 145 o'r Ddeddf. Wrth arfer eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol, rhaid i awdurdodau lleol weithredu yn unol ag unrhyw ofynion perthnasol a gynhwysir mewn Cod a roi sylw i unrhyw ganllawiau perthnasol a gynhwysir ynddo.

Cod Ymarfer Rhan 3 (Asesu Anghenion Unigolion)

Cod Ymarfer Rhan 4 (Diwallu Anghenion)

Cod Ymarfer Rhan 4 a 5 (Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol)

Cod Ymarfer Rhan 6 (Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n Cael eu Lletya)

Cod Ymarfer Rhan 8 ar Swyddogaeth y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol (Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol)

Cod Ymarfer Rhan 10 (Eiriolaeth)

Cod Ymarfer Rhan 11 (Amrywiol a Chyffredinol)

Cod Ymarfer Mewn Perthynas â Mesur Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol

Gorchmynion Diwrnod Penodedig

Gorchymyn Codau Gwasanaethau Cymdeithasol (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2016

Mae'r Gorchymyn hwn yn penodi 6 Ebrill 2016 fel y diwrnod y mae codau ymarfer a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru o dan adran 145 (1) y gwasanaethau cymdeithasol a Llesiant (Cymru) o Ddeddf 2014 yn dod i rym.

Gorchymyn Codau Gwasanaethau Cymdeithasol (Rôl y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol) (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2016

Mae'r Gorchymyn hwn yn penodi 6 Ebrill 2016 fel y diwrnod y daw Rhan 8 y Cod Ymarfer ar Rôl y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol (swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol) i rym.

Canllawiau Statudol

Cyhoeddwyd y canllawiau statudol mewn perthynas â rhan 7 o’r Ddeddf: 

Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl Cyfrol 1- Cyflwyniad a Throsolwg

Rhoddwyd canllawiau statudol mewn perthynas â rhan 9 o'r Ddeddf:

Rhan 9 Canllawiau Statudol (Trefniadau Partneriaeth)

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn