Iechyd planhigion coedwigaeth

Ers 1 Ebrill 2013 mae swyddogaethau iechyd coed Gweinidogion Cymru wedi cael eu dirprwyo i'r Comisiynwyr Coedwigaeth ac i Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae gan Lywodraeth Cymru gyfrifoldeb polisi dros iechyd coed yng Nghymru ac felly mae'n berchen ar y strategaeth hon ac unrhyw gynlluniau penodol i glefydau ar gyfer rheoli pathogenau yng Nghymru.

Mae'r Plant Health Act 1967 yn rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru wneud gorchmynion at bwrpas rheoli cyflwyniad neu ymlediad plâu i Brydain. Mae rheoli effaith plâu a chlefydau yn agwedd bwysig ar y dyletswyddau cyffredinol i hyrwyddo coedwigaeth a chronfeydd digonol o goed sy'n tyfu. Mae Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) 2005 yn ymwneud â rheoli plâu a chlefydau sy'n niweidiol i goed neu i lwyni.

Mae Gweinidogion Cymru wedi gwneud sawl offeryn statudol gan ddefnyddio pwerau a roddwyd iddynt gan adran 2 ac adran 3 o’r Plant Health Act 1967 sy'n golygu bod Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) 2005 yn berthnasol i Gymru yn wahanol i Loegr. Mae'r rhain yn cynnwys Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio) (Cymru) 2015, Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 2019 a Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio) (Cymru) 2019.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn