Y Gymraeg

Mae elfen graidd y gyfraith sy’n ymwneud â’r iaith Gymraeg i’w chael mewn deddfwriaeth sylfaenol (neu 'statudau') a wnaed gan naill ai Senedd y DU neu Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Y prif statudau sy’n cynnwys darpariaethau sy’n berthnasol i’r Gymraeg yw:

Mae gorchmynion a rheoliadau (is-ddeddfwriaeth) hefyd wedi’u gwneud dan WLA 1993 a MGC 2011.

Mae wedi ei hen sefydlu bod yn rhaid i'r Gymraeg a'r Saesneg gael eu trin yn gyfartal wrth ymdrin â busnes cyhoeddus yng Nghymru. Fodd bynnag, mae'r ffordd y mae hynny’n cael ei gyflawni yn newid.  Ers 1993 bu Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn gyfrifol am ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus fod â chynllun iaith Gymraeg ac am fonitro eu cydymffurfiaeth â'r cynllun. 

Pasiodd y Cynulliad Cenedlaethol Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 i foderneiddio'r cyfreithiau presennol ynghylch defnyddio'r Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.  Mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg wedi cael ei ddisodli gan Gomisiynydd y Gymraeg a bydd y system bresennol o gynlluniau iaith Gymraeg yn cael ei disodli’n raddol gan safonau ymddygiad yn ymwneud â'r iaith Gymraeg.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn