Gwastraff

Darperir yn bennaf ar gyfer rheoleiddio gwastraff ar dir gan yr Environmental Protection Act 1990 (EPA 1990).  Mae Rhan II yn ymdrin â gwastraff ar dir a Rhan IV yn ymdrin â sbwriel. Yn gyffredinol, mae’r swyddogaethau o dan y Rhannau hyn wedi’u rhoi i Weinidogion Cymru.

Mae Rhan II yr EPA yn nodi pwerau a dyletswyddau awdurdodau lleol o ran casglu a gwaredu gwastraff. Mae hefyd yn cynnwys gwaharddiad ar ollwng gwastraff ar dir heb awdurdod.

Rhan IV yw'r brif gyfraith sy'n ymwneud â sbwriel yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae'n ei gwneud yn drosedd i ollwng sbwriel ac yn gosod dyletswyddau ar awdurdodau lleol ac eraill i gadw priffyrdd yn glir o sbwriel.  Bydd rhywfaint o'r gyfraith ar sbwriel yn Rhan IV yn cael ei ddisodli pan ddaw darpariaethau newydd yn yr Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 i rym.

Rheoliadau a wnaed o dan y Pollution Prevention and Control Act 1999 yw'r brif ffordd y mae cyfraith yr Undeb Ewropeaidd ar wastraff yn cael ei gweithredu - er enghraifft, y gyfraith ar dirlenwi a llosgi.

Mae'r Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 (a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru) yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, targedau ailgylchu ar gyfer awdurdodau lleol Cymru a phwerau i Weinidogion Cymru (na chawsant eu defnyddio eto) i wahardd rhoi mathau penodol o wastraff mewn safleoedd tirlenwi.

Mae'r Deddf Amgylchedd (Cymru) 2016 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru mewn perthynas ag ailgylchu  gwastraff (yn cynnwys casglu gwastraff ar wahân) a thrin gwastraff bwyd.

Mae gan y Cynulliad gymhwysedd deddfwriaethol mewn perthynas ag atal, lleihau, casglu, rheoli, trin a gwaredu gwastraff.

Mwy o erthyglau ynghylch Gwastraff

Gweld mwy o erthyglau yn Gwastraff