Gwastraff

Darperir yn bennaf ar gyfer rheoleiddio gwastraff ar dir gan yr Environmental Protection Act 1990 (EPA 1990).  Mae Rhan II yn ymdrin â gwastraff ar dir a Rhan IV yn ymdrin â sbwriel. Yn gyffredinol, mae’r swyddogaethau o dan y Rhannau hyn wedi’u rhoi i Weinidogion Cymru.

Mae Rhan II yr EPA yn nodi pwerau a dyletswyddau awdurdodau lleol o ran casglu a gwaredu gwastraff. Mae hefyd yn cynnwys gwaharddiad ar ollwng gwastraff ar dir heb awdurdod.

Rhan IV yw'r brif gyfraith sy'n ymwneud â sbwriel yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae'n ei gwneud yn drosedd i ollwng sbwriel ac yn gosod dyletswyddau ar awdurdodau lleol ac eraill i gadw priffyrdd yn glir o sbwriel. Mae rhywfaint o'r gyfraith ynglŷn â sbwriel yn Rhan IV wedi'i diddymu gan  Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 . Mae adrannau 92A i 92C, a 94A, sy'n ymdrin â hysbysiadau i glirio sbwriel, wedi'u diddymu a'u disodli gan ddarpariaethau o dan Ran 4 o'r Ddeddf honno.

Rheoliadau a wnaed o dan y Pollution Prevention and Control Act 1999 yw'r brif ffordd y mae cyfraith yr Undeb Ewropeaidd ar wastraff yn cael ei gweithredu - er enghraifft, y gyfraith ar dirlenwi a llosgi.

Mae'r Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru) yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, targedau ailgylchu ar gyfer awdurdodau lleol Cymru a phwerau i Weinidogion Cymru (na chawsant eu defnyddio eto) i wahardd rhoi mathau penodol o wastraff mewn safleoedd tirlenwi. Pan fydd Rhan 4 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn cael ei gweithredu, bydd y pwerau hynny hefyd yn ymestyn i losgi gwastraff.

Mae'r Deddf Amgylchedd (Cymru) 2016 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru mewn perthynas ag ailgylchu  gwastraff (yn cynnwys casglu gwastraff ar wahân) a thrin gwastraff bwyd.

Mae gan y Cynulliad Cenedlaethol gymhwysedd deddfwriaethol mewn perthynas â diogelu’r amgylchedd, gan gynnwys materion sy'n ymwneud â gwastraff. Mae hyn yn ddarostyngedig i unrhyw faterion a gedwir yn ôl yn Atodlen 7A i Government of Wales Act 2006. Mae materion posibl perthnasol a gedwir yn ôl yn y maes yn cynnwys gwahardd a rheoli mewnforion ac allforion (“prohibition and regulation of imports and exports”).

Mwy o erthyglau ynghylch Gwastraff

Gweld mwy o erthyglau yn Gwastraff